• ۱قابلیت استفاده از دستگاه pos
 • ۲قابلیت استفاده در ATM
 • ۳امکان خرید آنلاین از سایت های خارجی
 • ۴سقف برداشت روزانه
 • ۵میزان اعتبار اولیه
 • ۶هزینه صدور
 • ۷نقد شدن مبلغ باقی مانده درکارت
 • ۸هزینه صدور کارت مجدد
 • ۹مدت فعال سازی کارت
 • ۱۰سقف اعتبار کارت
 • ۱۱چاپ شدن اسم روی کارت
 • ۱۲مدت اعتبار
 • ۱۳ امکان مشاهده مانده حساب
 • ۱۴قابلیت تمدید حساب
 • ۱۵امکان تغییر PIN
VIRTUAL CARD
 • قابلیت استفاده از دستگاه pos
 • قابلیت استفاده در ATM
 • امکان خرید آنلاین از سایت های خارجی
 • سقف برداشت روزانه کل اعتبار
 • میزان اعتبار اولیه $10
 • هزینه صدور $95
 • نقد شدن مبلغ باقی مانده درکارت
 • هزینه صدور کارت مجدد $65
 • مدت فعال سازی کارت ۷۲ ساعت
 • سقف اعتبار کارت $2000
 • چاپ شدن اسم روی کارت
 • مدت اعتبار ۸ ماه
 • امکان مشاهده مانده حساب
 • قابلیت تمدید حساب
 • امکان تغییر PIN
ELECTRON
 • قابلیت استفاده از دستگاه pos
 • قابلیت استفاده در ATM
 • امکان خرید آنلاین از سایت های خارجی
 • سقف برداشت روزانه کل اعتبار
 • میزان اعتبار اولیه $10
 • هزینه صدور $168
 • نقد شدن مبلغ باقی مانده درکارت
 • هزینه صدور کارت مجدد $65
 • مدت فعال سازی کارت ۲۴ ساعت
 • سقف اعتبار کارت $5000
 • چاپ شدن اسم روی کارت
 • مدت اعتبار ۳۴ ماه
 • امکان مشاهده مانده حساب
 • قابلیت تمدید حساب
 • امکان تغییر PIN
ELECTRON PLUS
 • قابلیت استفاده از دستگاه pos
 • قابلیت استفاده در ATM
 • امکان خرید آنلاین از سایت های خارجی
 • سقف برداشت روزانه کل اعتبار
 • میزان اعتبار اولیه $10
 • هزینه صدور $245
 • نقد شدن مبلغ باقی مانده درکارت
 • هزینه صدور کارت مجدد $65
 • مدت فعال سازی کارت ۲۴ ساعت
 • سقف اعتبار کارت $20000
 • چاپ شدن اسم روی کارت
 • مدت اعتبار ۳۴ ماه
 • امکان مشاهده مانده حساب
 • قابلیت تمدید حساب
 • امکان تغییر PIN
خدمات سایت ها

سالانه هزاران نفر به واسطه علاقمندی جهت تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور و یا به دلایل مهاجرتی و شغلی ، به مدرک زبان معتبر بین المللی منطبق با استاندارد های جهانی نیاز دارند تا پاسخگوی نیازشان جهت حضور در دانشگاه و یا کشور انگلیسی زبان مورد نظر باشد.

خدمات اشتراک

به راحتی اشتراک مجلات خارجی را بگیرید و در سایت ها عضو شوید و با هر نوع کارت بانکی پرداخت را به راحتی انجام دهید و مشترک سایت ها و مجلات شوید.